Privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Abast de la política de protecció de dades personals. Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se al navegar o interaccionar amb qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). A la fi d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

¿Quién es el responsable del Tratamiento de sus datos personales?En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril del 2016, informamos, que los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por LABORATORIOS AVERROES SL, con domicilio social Ctra. de Palamós 92 de 17462 BORDILS (Girona), C.I.F. B55314793 y correo electrónico info@labsaverroes.com.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals? (En cas de nomenar Delegat, si no és obligatori) El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals en els LABORATORIOS AVERROES SL i s'encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals a través de la següent adreça: info@labsaverroes.com

Quines Dades Personals es recullen i amb quina finalitat? Detallem les dades personals que es gestionen, així com les seves finalitats.

Apartat Dades Finalitat i legitimació Destinataris
Contacte Nom, telèfon i mail Respondre a la seva consulta legitimat per la seva sol·licitud prèvia. La nostra empresa.

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.
LABORATORIOS AVERROES SL utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades.
Per quina raó utilitzem les seves dades personals? A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.
En compliment d’una relació contractual.
Quan ens dona el seu consentiment.
Per interès legítim de LABORATORIOS AVERROES SL per a mostrar-li serveis, productes i iniciatives que puguin interessar-li.

Compliment d’obligacions imposades per Llei.
Recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: info@labsaverroes.com.
Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials. Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al web o xarxes socials, així mateix com per recopilar dades per dur a terme un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, és atorgat pels pares o tutors legals.

El tractament d'aquestes fotos acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents. LABORATORIOS AVERROES SL adverteix a l'usuari que, llevat de l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.
Quant de temps conservarem les seves dades? LABORATORIOS AVERROES SL guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per a la qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades? LABORATORIOS AVERROES SL només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s'indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la mateixa naturalesa del servei.
Mesures de seguretat LABORATORIOS AVERROES SL assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l'empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Dret Contingut Canal d’atenció
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per LABORATORIOS AVERROES SL info@labsaverroes.com
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.
Supressió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractament Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades personals en els següents casos:

Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades.
Quan LABORATORIOS AVERROES SL no necessiti tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que no hagi facilitat en format electrònic.

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d'acord amb la normativa pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça info@labsaverroes.com.

Això no obstant, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
Per tal d’exercir els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la teva identitat.

L'exercici dels seus drets és gratuït.